Parnasszus Táncművészeti Alapítvány

Parnasszus Táncművészeti Alapítvány

 • Bankszámlaszám: 11739009-20191771
 • Adószám: 18578410-2-42

Eger város táncos életének múltja, hagyományai és növekvő népszerűsége kapcsán a fiatalabb korosztályokat is elkötelezetté tenni a mind a klasszikus balett, mind a modern táncművészet irányában.

A táncművészet népszerűsítésén keresztül Eger város kulturális életének színesítése, ezzel is segítve idegenforgalmát, nemzetközi kultúrkapcsolatok kiépítését.

Elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály harmonikus testkultúrájának, lelki egyensúlyának fejélesztése a zene és a mozgás kapcsolataként a táncművészet iránti érdeklődés felkeltése részeként.

Olyan művészeti képzés megteremtését, amely megfelel a mai tánc- és balettművészet elvárásainak, követelményeinek és egy felnövekvő „Egri Balett” alapjainak. Olyan pedagógiai program kialakítását, amely átfogó képzésként differenciált tevékenységként képes működni iskolai keretek között, továbbfejlesztve e régió oktatási-, kulturális életét és a város iskola jellegét.

A táncművészet szempontjából a tehetségek kiszűrésével iskolai oktatást kiegészítő alap- és középfokú táncművészeti szakképzés keretében olyan átfogó képzést adni, amely alkalmas a tánc- és társművészet bármely területén a továbbtanulásra, a működésre (továbblépésként: helyi főiskolán táncpedagógus-képzés kialakítása, amely a képzés fontosságát tekintve országosan is egyedülálló lenne).

Az Alapítvány célja, hogy a minden szintű és rangú művészeti és tánctevékenységet támogasson, a különböző életkorú csoportokat a táncolás szeretetére szoktassa.

Lehetőséget biztosítson a táncoláshoz minden korosztály, a társadalom minden csoportja, a hátrányos helyzetű csoportok javára is.

Az Alapítvány célja, az idősek, szociálisan rászorultak szociális támogatása. Célja továbbá a hátrányos helyzetű csoportokkal kapcsolatos szociális munka, kulturális munka támogatása. A munkanélküliek, valamint a csökkent munkaképességű emberek segítése, tánctanulási és egyéb művészeti jellegű foglalkoztatási lehetőségek megteremtése, az arra rászorultak részére rehabilitációs foglalkoztatás biztosítása.

Az Alapítvány célja a kulturális tevékenység keretében a hagyományos és egyre inkább eltűnőben lévő táncformák felelevenítése, a fiatal nemzedék számára hozzáférhetővé tétele, megtanítása. Célja ezzel, hogy a tánckultúra értékkel bíró örökségeit megőrizze, megmentse a jövő nemzedék részére.

Az Alapítvány célja továbbá, hogy különböző tánc, egyéb művészeti-, kulturális és táncsport-rendezvényeket szervezzen, illetve célja, hogy a különböző ilyen jellegű rendezvényeket támogassa. Tehát célja a táncsport-tevékenység folytatása (a munkaviszonyban és polgári jogi viszony keretében, megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével).

Célja, hogy a tánccal kapcsolatos elfoglaltságok minél szélesebb körben történő megszervezésével a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében tevékenykedjen, elősegítve ezzel ezen korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltését és megelőzve az ifjúság elkallódását.

Célja az egészséges életmóddal kapcsolatos valamennyi tevékenység folytatása.

A mozgáson és sporttevékenységen keresztül, az egészség-megőrzési, betegség megelőzési, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ellátása.

Az Alapítvány bármilyen karitatív cél megvalósításához támogatást kíván nyújtani, amely cél a tánccal, művészettel, sporttal, mozgáskultúrával, egészséges életmóddal összefügg.

Az Alapítvány célja különböző táncról, művészetről, táncsportról, egészséges életmódról és sportról szóló brosúrák, prospektusok, tudományos munkák létrehozása, kiadása, illetve ezen tevékenységekhez támogatás nyújtása. Célja továbbá a tánccal, táncélettel kapcsolatos folyóiratok és egyéb sajtótermékek kiadása. Célja továbbá a tánccal és táncművekkel kapcsolatos zenei felvételek, hanglemezek, kompakt lemezek, CD-k, DVD-k, kazetták készítése és kiadása, hogy ezáltal is minél szélesebb körben megismertethesse a tánckultúrát az iránta érdeklődők számára.

Az Alapítvány célul tűzi ki a táncolással, művészettel, sportolással, egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények, szakmai konferenciák szervezését, azok lebonyolítását, támogatását, tánccal összefüggésben teadélutánok, klubdélutánok szervezése büfé működtetésével.
Továbbá azt, hogy a határon túli magyarságot különböző művészeti, tánc- és táncsport-rendezvények megvalósításával összefogja. Célja a táncoktatás határon túli folytatása is, ezen belül a tánctanulás, művészeti együttműködés Európai Unión belüli összefogása, egységes keretek közötti megvalósítása.

Az Alapítvány célja továbbá, hogy minőségi tánctanulási, művészeti és sportolási lehetőségeket biztosítson a régió lakói és a fiatalok számára, ezen feltételek megvalósításához (sportolásra, táncolásra alkalmas helyek létesítése, megfelelő szakképzettséggel rendelkező trénerek megnyerése) támogatást nyújtson. Ilyen helyeket üzemeltessen, esetleg tovább bérbe adjon.

Célja továbbá felnőttképzés folytatása a régió tánctanárainak képzése és továbbképzése érdekében, valamint a tánc iránt érdeklődők tanfolyamokon történő képzése.
Az Alapítvány célja olyan tevékenység folytatása, amely nem kapcsolódik közvetlenül politikai pártokhoz, amely célja a köz szolgálata, táncklubok létrehozása, mint egyéb közösségi, társadalmi tevékenység folytatása.
Az Alapítvány célja továbbá élő színházi koncert, táncművek és hasonló színpadi alkotások bemutatása, amatőr művészcsoportok, társulatok, zenekarok, együttesek igénybevételével, egyéni művészek és csoportok előadói tevékenységének segítése, lehetőségteremtés bemutatkozásukra.

Az Alapítvány célja továbbá a szórakoztatás azon formájának támogatása és létrehozása, amely tánciskolai, táncoktatói tevékenységgel függ össze.

Az Alapítvány célja továbbá művészeti kiegészítő tevékenység folytatása is, mint a különböző rendezvények programok szervezésével összefüggésben jegyértékesítő, marketing tevékenység.

A célokat az Alapítvány elsődlegesen a következő eszközökkel és módon kívánja megvalósítani:

a.) Megbízásokat ad, pályázatokat hirdet, akciókat kezdeményez a célokat szolgáló feladatok elvégzésére.

b.) Anyagi támogatást nyújt a célok elérését segítő vállalkozásokhoz, konkrét megoldásokhoz, egyes létesítményekhez, fejlesztésekhez.

c.) A célok megvalósításához nyereséget eredményező vállalkozói tevékenységet folytat, illetőleg ilyen vállalkozásokhoz társul. A vállalkozói jellegű tevékenységek az alapító okiratban a cél szerinti tevékenységek között kerültek megjelölésre. A vállalkozói jellegű tevékenységet az egyéb cél szerinti tevékenységhez képest az alapítvány csak csekély mértékben, közhasznú céljainak elősegítése érdekében azokat nem veszélyeztetve folytatja.

d.) Együttműködik a célokban érdekelt helyi és nem helyi szervekkel, szervezetekkel, lakossági közösségekkel és a község polgáraival.

e.) Az Alapítványi célokkal összhangban ötleteket ad, kedvezményez, javaslatot tesz arra illetékes állami és gazdálkodó szerveknek.

Az Alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú szervezetnek minősül. Az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja az alábbi jogszabályhelyek előírásai alapján:
 1. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (a 2011. évi CLXXXIX tv. 13 § (1) bek 4. alpontja alapján, illetve az 1997. évi CLIV tv. 3§, 35§, 37§, (3) bek. 100§ alapján
 2. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (2011. CXC tv. 1§ (1) pontja alapján)
 3. Kulturális tevékenység (a 2011. évi CLXXXIX tv. 13 § (1) bek.7. pontja alapján)
 4. Kulturális örökség megóvása, (2001. tv LXIV. tv. 3§. 4§(1). 5§ (1). )
 5. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, (2011. CLXXXIX. tv. 13 § 8. és 15. pont)
 6. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, (2003. CXXV. tv.)
 7. Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, (2011. CLXXXIX. tv. 13 § 16. pont)
 8. Sport (2011. CLXXXIX. tv. 13 § 15. pont),
 9. Rehabilitációs foglalkoztatás
 10. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások (1991. IV. tv. )
 11. Euroatlanti integráció elősegítése
Az alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében:
 1. Gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt, képzéseket, rendezvényeket szervez, a céljaival kapcsolatos kutatásokat végez, illetve végeztet és ehhez kapcsolódóan kutatási ösztöndíjat adhat.
 2. Együttműködik az országos, regionális és helyi hasonló célú szervezetekkel, önállóan és velük együttműködve kulturális, ismeretterjesztő rendezvényeket szervez.
 3. Kapcsolatot tart hasonló célú külföldi szervezetekkel, intézményekkel.
 4. Támogatja, illetve önállóan is gondozza a tevékenységi területéhez kapcsolódó kiadványok megjelentetését.
 5. Elősegíti minden olyan információ, ismeretterjesztő anyag képi és írott formában való megjelenítését, amelyek a fent megfogalmazott célok megvalósulását szolgálják.

Az Alapítvány politikai pártoktól, valamint politikai tevékenységet folytató egyesületektől független, azoktól támogatást nem kap, és azokat nem is támogatja.

Országgyűlési, továbbá települési, vagy megyei önkormányzati választásokon képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.

Az Alapítvány tevékenységének jellegéből eredően nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhessenek.

A 3. pontban felsorolt célok megvalósításának anyagi alapját képezik:

 • természetes és jogi személyek, társadalmi szervek felajánlásai, hozzájárulásai
 • egyéb szervek céltámogatásai
 • az induló vagyon és bevételek hozadéka, kamata
 • az Alapítványnak adományozott ingatlan, ingó vagyon, végrendeleti juttatás
 • rendezvények bevételei
 • a nem vállalkozási tevékenységből származó bevételek
 • a vállalkozási tevékenységből befolyó bevételek
 • céltámogatás
 • egyéb

A kifizetések az Alapítvány vagyona és kamata terhére eszközölhetők.

Az Alapítvány vagyonának folyamatos pótlásáról, illetve növeléséről az alapítványtevő és az Alapítvány kuratóriumi tagjai kötelesek gondoskodni.

Ha többet szeretne tudni rólunk

Iratkozzon fel hírlevelünkre


  Ezennel hozzájárulok, hogy a fent megadott adataimat a podiumtanc.hu-t üzemeltető Pódium a GDPR előírásaival összhangban kezelje, (Adatvédelmi tájékoztató) és részemre hírlevelet küldjön.